Závazná bezpečnostní pravidla

Zúčastnit painballové hry se mohou pouze osoby starší 15-ti let. Osoby mladší pouze v doprovodu plnoleté osoby. Každý hráč musí před vlastní hrou podepsat bezpečnostní pravidla. Každý hráč na hřiště vstupuje v odpovídajícím oblečení, kterému nevadí hrubé zacházení.

 

Do hry je zakázáno nosit nože, a jiné ostré předměty, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky. Fyzický kontakt mezi hráči je zakázán. Ochrana zdraví je vždy na prvním místě. Každý hráč hraje na vlastní riziko.

 

Všichni hráč i a další přítomné osoby jsou povinné se řídit pokyny organizátorů. Na hru je možné používat pouze paintballové zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami.  Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku. Ochrana zdraví musí být na prvním místě!  Střelba je povolena jen na hřišti a v průběhu hry, nebo na místech, které byly provozovatelem určeny k testování a vybíjení zbraní. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel. Je zakázaný jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázané střílet, mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazení ochranné masky. Na pořadatele a na ostatní osoby se nesmí střílet i když mají nasazenou ochrannou masku. Jakmile hráč zjistí v průběhu hry, že v herním prostoru se nachází osoba či osoby, které nemají ochrannou masku, je povinný zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora. Je zakázané lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky a znečišťovat les.  Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření v lese je zakázáno.  Každý hráč je povinný znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je organizátor oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry bez nároku na vrácení základní ceny.  Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí a před hrou musí podepsat prohlášení. Podepsané prohlášení znamená, že hráč bere na sebe celé riziko v průběhu hry a nese odpovědnost za všechny nehody, které můžou nastat v průběhu hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním tohoto prohlášení, si ho pečlivě přečtěte.

 

Všechna práva vyhrazena © 2016 RPR Paintball sport, o.s. | Design by dwgd

www.rprpaintball.cz | www.rpradventure.cz | www.rprpaintballgame.cz | www.czech-paintball.com | www.rprpaintballcup.cz